Základní informace. LAST CALL - up to 14th April!

Obsah a časový plán konference:

pátek 25. dubna 2014

9:00 – 9:30 prezentace účastníků

9:30 zahájení konference

*10:00 – 12:15

Prof.PhDr.Eduard Kubů, CSc., ÚHSD FF UK Praha

Úvodní slovo, stav bádání a problémová místa.

PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., FF UK Praha

Josef Chaim Sagher (+1946): Středoevropan, sionista a poslední kadaňský rabín

PhDr. Lenka Matušíková, Národní archiv Praha

Matriky židovské náboženské obce v Teplicích 1798-1949

oběd

14:00 – 16:00

PhDr.Ing.arch. Lenka Burgerová, PhD., ÚHDS FF UK Praha, FA ČVUT Praha

Židé v Teplicích 1938-1960 – strategie emigrace a návratu

Martin Krsek, Muzeum města Ústí nad Labem

Náš Devast - oberschlaraffa Felix Lechner

Mgr. Matěj Spurný, PhD., ÚHSD FF UK Praha

Nevítanní navrátilci: německy mluvící židé z českých zemí po druhé světové válce

Přestávka na kávu

16:30 – 18:30 moderovaná diskuse - metodika, problémy, prameny

18:30 – 21 večerní program

Sobota 26. října 2014

9:00 – 10:30 bloky tematických příspěvků, diskuse

11:00 exkurze - židovští architekti a podnikatelé v Teplicích závěr konference předpokládáme kolem 13 hodiny

Přihlášení na konferenci bez příspěvku: Chcete-li se zúčastnit konference bez odborného referátu, pošlete, prosím, základní údaje o sobě (jméno a příjmení, vysílající instituce, kontaktní údaje - telefon, e-mail) na adresu lenka@burger.cz. Účast je zdarma a bude obratem potvrzena na zadaný e-mail.

Účast s odborným referátem: Program konference je uzavřen. Konferenci pořádá Ústav hospodářských a sociálních dějin ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích. Konference se soustředí na židovskou tématiku v pohraničních oblastech, zejména v Teplicích, vítáme také příspěvky zasazující zkoumaný problém do širšího mezinárodního sociálního, hospodářského a kulturního rámce.Standardní délka příspěvku by neměla přesáhnout 20 minut, sdělte nám, prosím, požadavky na techniku. Příspěvky budou publikovány 2015. Účastnický poplatek nebude vybírán, ubytování a stravování si účastníci hradí sami, drobné občerstvení během pátečního dne a večera bude zajištěno. Prosíme o vyplnění přihlášky, včetně názvu či bližšího určení tématu referátu a uvedení technických požadavků (dataprojektor) do pátku 18. dubna 2014. Oficiálními jazyky konference jsou čeština a angličtina.

Partneři konference: Konference se koná pod záštitou Ústavu hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy v Praze, Regionálního muzea Teplice.

Místo a souvislosti: Konference u příležitosti 600. výročí přítomnosti Židů v Teplicích je nejen potřebným odborným setkáním, ale také splacením dluhu a oživením historické paměti. Ta totiž utrpěla v turbulencích dvacátého století hluboké šrámy, mohli bychom dokonce říci, že výrazně slábne a místy se ztrácí v moři nevědomosti. Synagoga, vnější symbol významu židovské obce a dominanta města byla vypálena na jaře 1939 a dnešní stočlenná židovská obec je jen stínem hospodářsky silné a kulturně významné teplické židovské komunity, jejíž podíl na počtu obyvatelstva ve městě se blížil desetiprocentní hranici a jejíž význam pro město tento podíl výrazně převyšoval. Památník postavený roku 1994, který připomíná vypálenou synagogu, je dnes společně s židovským hřbitovem a modlitebnou v Lípové ulici jedinou připomínkou slavné historie židovských obyvatel města. Teplické Židy nepřipomíná dostatečně ani hlavní památník všech českých obětí nacistického pronásledování v pražské Pinkasově synagoze. Ten obsahuje i jména teplických Židů, počet zapsaných jmen se ale zdaleka neblíží skutečnému počtu teplických obětí, protože řada jmen je zahrnuta pod pražské oběti holocaustu proto, že většina „teplických“ židů opustila pohraničí před říjnem 1938. Obec Teplice-Šanov má tak v památníku zapsáno jméno pouze jediné židovské rodiny.

Část židovských obyvatel Teplic se při sčítání lidu v letech 1921 a 1930 přihlásila k německé národnosti, němčina byla často prvním jazykem používaným v rodině k běžné komunikaci. Rozdělit tehdejší teplické rodiny na čistě české, německé nebo židovské je téměř nemožné, i zde je značný prostor pro výzkum a interpretaci. Pro resuscitaci místní historické paměti je podrobnější zmapování 600 let trvajících dějin teplických židů (kteří ve městě tvořili nejpočetnější menšinu při německé většině) důležitým krokem, který snad napomůže posílení a připomenutí sounáležitosti s místem i vlastní identitou.

Příspěvky, prezentace a publikace: Přihlášeny mohou být příspěvky týkající se dějin židovské komunity v Teplicích, stejně jako obecnější příspěvky z oboru hospodářských, sociálních a kulturních dějin vztahující se k židovským komunitám regionu a k historii místa. Prezentace bude osobní, příspěvky budou publikovány ve zvláštním čísle recenzovaného cizojazyčného časopisu Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers.

Vědecký výbor konference: Prof.PhDr. Eduard Kubů, CSc. Ing.arch.PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Organizační výbor konference: Prof.PhDr. Eduard Kubů, CSc. Ing.arch.PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.